Thông báo Thành lập các cụm hoạt động Liên chi hội giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng 6/2017	 
Hướng dẫn quy trình thành lập Câu lạc bộ- Đội - Nhóm  
Hướng dẫn Tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Thanh niên khỏe”	 
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị ,Đại hội Đại biểu các cấp	 
Hướng dẫn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt 2016 - 2017	 
Hướng dẫn thi đua khen thưởng 2016 - 2017	 
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN QUỸ HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING” NĂM 2016	 
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu UFM – 40 năm một chặng đường	 
Thông báo V/v định hướng chương trình khung trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho Hội viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020	 
Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên Giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 06/2017