blog single post
Đoàn Thanh Niên

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN QUỸ HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING” NĂM 2016

Đơn đăng ký nhận quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ trường ĐH Tài chính - Marketing năm 2016 ban hành kèm theo Kế hoạch 28/KH-ĐTN

<div align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:555.8pt;border-collapse:collapse;" width="741"><tbody><tr style="height:42.55pt;"><td colspan="2" style="width:338.95pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.55pt;" valign="top" width="452"><h1 align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><span style="position:absolute;z-index:251657728;left:0px;margin-left:91px;margin-top:49px;width:206px;height:2px;font-family:'Times New Roman', Times, serif;"><img height="2" src="file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026" width="206" /></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-weight:normal;">THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH</span></h1><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">ĐOÀN</span></strong><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING</span></strong><strong></strong></p></td><td style="width:216.85pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.55pt;" valign="top" width="289"><p align="right" style="text-align:right;line-height:130%;"><strong><span style="text-decoration:underline;font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH</span></strong></p><p style="margin-right:-5.4pt;line-height:130%;"><em></em></p></td></tr><tr><td style="width:297.6pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="397"><h1 align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-weight:normal;">Số: 28/KH-ĐTN</span></h1></td><td colspan="2" style="width:258.2pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="344"><p align="right" style="text-align:right;line-height:130%;"><em><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;line-height:130%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Tp. Hồ Chí Minh</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">, </span></em><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">ngày </span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">26 </span></em><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">tháng </span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">8 </span></em><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">năm 201</span></em><em><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">6</span></em></p></td></tr><tr height="0"></tr></tbody></table></div><h2 align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:130%;"><span style="font-size:15pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">KẾ HOẠCH</span></h2><h2 align="center" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:130%;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ UFM” – Năm 2016</span></h2><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:</span></strong><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Mục đích: </span></strong></li></ol></li></ol><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Tiếp tục phát huy thành công từ chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ trường ĐH Tài chính – Marketing” từ năm 2012 đến năm 2015; thông qua đó, giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ sống đúng đắn, cổ vũ các bạn sinh viên quyết tâm vươn lên trong học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thông qua các tấm gương điển hình khuyến khích sinh viên sống có lý tưởng, hoài bão, không ngừng chui rèn động lực vươn lên trong cuộc sống.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Kết hợp với các phương tiện truyền thông đồng hành cùng chương trình để thông tin rộng rãi, tuyên truyền về các hoạt động phong trào Đoàn – Hội của trường đến các toàn thể đoàn viên - thanh niên.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chào mừng ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Tài chính – Marketing.</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Yêu</span></strong><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">cầu:</span></strong></li></ol><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH các cơ sở Đoàn cần phổ biến rộng rãi, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể sinh viên để tham gia chương trình. </span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH các cơ sở Đoàn – Hội tìm kiếm, bình chọn và giới thiệu các gương điển hình trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện; các gương sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện để tuyên dương trong chương trình. </span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên, BCH các cơ sở Đoàn tích cực tìm kiếm những nguồn học bổng, tài trợ để thực hiện các nội dung tuyên dương trong chương trình. </span></p><p style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">II.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG - ĐỊA ĐIỂM:</span></strong></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thời gian</span></strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">: dự kiến 27/9/2016.</span></li><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Đối tượng</span></strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">:</span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;"> </span></li></ol><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BGH nhà trường, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các khoa.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đại diện các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ chương trình. </span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Cán bộ Đoàn – Hội các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường và Đoàn khoa.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:12.6pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Toàn thể sinh viên các khoa, các khóa, các hệ đào tạo đang theo học tại trường quan tâm chương trình</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Địa điểm</span></strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">: Hội trường lầu 7, số 2/4, Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.</span></li></ol><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-21.3pt;line-height:130%;tab-stops:21.3pt;"><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">III.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span></strong><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH</span></strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">:</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ”</span></strong></li></ol><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-12.8pt;line-height:130%;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập: </span></em></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:24.55pt;line-height:130%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">+</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Gia cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không được miễn giảm học phí (ưu tiên cho sinh viên chưa nhận được bất kì hỗ trợ nào).</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:24.55pt;line-height:130%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">+</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Có ý chí vươn lên trong học tập và tích cực rèn luyện.</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:24.55pt;line-height:130%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">+</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-12.8pt;line-height:130%;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><em><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Học bổng dành cho cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn: </span></em></strong></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:24.55pt;line-height:130%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">+</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Gia cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không được miễn giảm học phí (ưu tiên cho cán bộ Đoàn – Hội chưa nhận được bất kì hỗ trợ nào).</span></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:24.55pt;line-height:130%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">+</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Là cán bộ Đoàn – Hội hoạt động tích cực, có nhiều đóng góp, thành tích trong hoạt động phong trào.</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Chương trình nghệ thuật: </span></strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">tôn vinh những người thắp sáng ước mơ; ca ngợi những tấm gương vượt khó, giàu nghị lực.</span><strong></strong></span><ol><li><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">TỔ CHỨC THỰC HIỆN:</span></strong><strong></strong><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thành lập Ban Chỉ đạo:</span></strong></li></ol></li></ol></li></ol><p style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm 177.2pt 14.0cm;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">ThS. Hứa Minh Tuấn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trưởng ban&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p><p style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:130%;tab-stops:1.0cm 177.2pt 375.65pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Hồ Thanh Trúc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thành viên</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ:</span></strong></li></ol><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:513.3pt;border-collapse:collapse;border:none;" width="684"><tbody><tr><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="208"><p align="center" style="margin-top:4.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">PHÂN BAN</span></strong></p></td><td style="width:154.3pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="206"><p align="center" style="margin-top:4.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">THÀNH VIÊN</span></strong></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:solid black 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="270"><p align="center" style="margin-top:4.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:4.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">NHIỆM VỤ</span></strong></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.1.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Phụ</span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">trách chung</span></strong></p></td></tr><tr style="height:60.1pt;"><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:60.1pt;" width="208"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Hồ Thanh Trúc</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:60.1pt;" width="206"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Võ Thị Lan Hương</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:60.1pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Điều hành công tác tổ chức;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Mời tài trợ;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thông báo mời lãnh đạo các đơn; vị trực thuộc Trường tham dự;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Dự trù kinh phí tổ chức; </span></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.2.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ban nội dung </span></strong></p></td></tr><tr><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="208"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:14.2pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Võ Thị Lan Hương</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="206"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Nguyễn Thành Đông</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Lê Minh Chính Trực</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Lâm Hiền Thảo</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Bùi Thị Minh Ngọc</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Lập kế hoạch tổ chức chương trình;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thành lập hội đồng phỏng vấn; </span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Tổng hợp hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và thông báo cho các ứng viên được chọn;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Xây dựng kịch bản chương trình;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Lập bảng phân công; </span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chuẩn bị bài phát biểu của Đảng ủy, Ban giám hiệu;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Lập danh sách khách mời và gửi thư mời;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:17.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Mời cơ quan truyền thông, quay phim, chụp hình cho chương trình;</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.3.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ban truyền thông và kỹ thuật</span></strong><strong></strong></p></td></tr><tr><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="208"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Đặng Quyết Chiến</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="206"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Ng. Viết Hồng Quân</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Trần Khuất Chí Dũng</span></p><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">CLB Phóng viên trẻ</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thiết kế phông sân khấu, băng rôn, kỹ thuật chương trình.</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thiết kế thư mời, bảng tên tài trợ, bảng trao học bổng</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Thiết kế thư cảm ơn. </span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Trang trí hội trường, băng rôn, cờ nước, ảnh Bác, nhạc chào cờ, bục phát biểu; chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật.</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Viết thông cáo báo chí;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Kịch bản MC;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Quay phóng sự sinh viên;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chuẩn bị các clip trong chương trình. </span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Tuyên truyền kế hoạch và nội dung chương trình đến các cơ sở Đoàn.</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.4.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ban an ninh </span></strong></p></td></tr><tr><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="208"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Ngô Đăng Uy</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="206"><p style="text-align:justify;line-height:18.0pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Phạm Duy Linh</span></p><p style="text-align:justify;line-height:18.0pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Nguyễn Hữu Thanh Nguyên</span></p><p style="text-align:justify;line-height:18.0pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Nguyễn Tiến Khôi</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Phân công khu vực an ninh, duy trì trật tự, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời, sinh viên; </span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Hướng dẫn thoát hiểm và cấp cứu y tế khi cần thiết;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng;</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:3.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.5.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ban </span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">lễ tân</span></strong><strong></strong></p></td></tr><tr><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="208"><p style="text-align:justify;line-height:18.0pt;tab-stops:14.2pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Lâm Hiền Thảo</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="206"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">5 sinh viên lễ tân</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đón tiếp đại biểu;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chuẩn bị hoa, quà tặng, phần thưởng; bảng tên các đơn vị tài trợ học bổng;</span></p><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span lang="FR" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Chuẩn bị và tiếp nước uống,…</span></p></td></tr><tr><td colspan="3" style="width:513.3pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" width="684"><p style="margin-top:2.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:2.0pt;margin-left:21.2pt;text-align:justify;text-indent:-21.2pt;line-height:16.0pt;tab-stops:21.2pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">2.6.</span><span style="font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></strong><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ban văn nghệ</span></strong></p></td></tr><tr style="height:33.05pt;"><td style="width:156.15pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.05pt;" width="208"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đ/c Đặng Anh Hào</span></p></td><td style="width:154.3pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.05pt;" width="206"><p style="text-align:justify;line-height:16.0pt;tab-stops:1.0cm 99.25pt;"><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Đội văn nghệ</span></p></td><td style="width:202.85pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.05pt;" width="270"><p style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent:-7.1pt;line-height:18.0pt;tab-stops:7.15pt;"><span lang="FR" style="font-size:13.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Xây dựng và điều hành chương trình văn nghệ</span></p></td></tr></tbody></table><p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:28.4pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;tab-stops:1.0cm;"><strong></strong></p><ol><li><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Quy trình thực hiện:</span></strong><strong></strong></li></ol><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-12.8pt;line-height:130%;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH Đoàn trường ra thông báo và phát hành hồ sơ gửi đến từng cơ sở Đoàn để tìm kiếm các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-12.8pt;line-height:130%;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH các cơ sở Đoàn rà soát sinh viên trong khoa, chi đoàn và tiến hành hướng dẫn đoàn viên thanh niên phù hợp với điều kiện chương trình lập hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn – Hội.</span><strong><em></em></strong><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký nhận học bổng của chương trình tải phiếu đăng ký tại trang tin điện tử đoàn trường </span><a href="http://www.doanthanhnien.ufm.edu.vn/">www.doanthanhnien.ufm.edu.vn</a><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký học bổng ngày </span><strong>09/09/2016 (thứ Sáu)</strong><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">.</span></span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-12.8pt;line-height:130%;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BCH Đoàn trường tiến hành thẩm định hồ sơ và ra quyết định tuyên dương trong đêm hội.</span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:</span></strong></li></ol><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 24/8 – 26/8/2016&nbsp; : Lập kế hoạch thông qua BTV Đoàn trường.</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 26/82016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Trình Đảng ủy duyệt</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 28/8/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 09/9/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Hạn chót nộp hồ sơ tuyên dương sinh viên khó khăn</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 11/9/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Họp ban tổ chức triển khai phân công công việc</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 12, 13/9/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tổ chức phỏng vấn sinh viên đăng ký nhận học bổng</span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:130%;tab-stops:list 27.0pt left 155.95pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:130%;font-family:Symbol;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">-</span><span style="font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;"><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Ngày 27/9/2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tổ chức chương trình đêm hội </span><strong>“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ UFM”</strong><span style="font-family:'Times New Roman', Times, serif;"> – Năm 2016</span></span></p><p style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;line-height:130%;tab-stops:155.95pt;"></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"><tbody><tr style="height:112.0pt;"><td style="width:168.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="225"><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">TM. ĐẢNG ỦY</span></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">PHÓ BÍ THƯ</span></strong></p><p style="line-height:130%;"><strong></strong></p><p style="line-height:130%;"><strong></strong></p><p style="line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Hứa Minh Tuấn</span></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p></td><td style="width:133.35pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="178"><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p></td><td style="width:190.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="254"><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG</span></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">BÍ THƯ</span></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Hồ Thanh Trúc</span></strong></p></td></tr><tr style="height:112.0pt;"><td style="width:168.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="225"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">Nơi nhận:</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">– Đảng ủy – BGH (báo cáo);</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">– Thành Đoàn (báo cáo);</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">– Các cơ sở Đoàn (thực hiện);</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;">– Lưu: VP. Đoàn.</span></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"></p><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:130%;"><span lang="EN-US" style="font-size:large;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;color:#ed1c24;"><a href="http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/Upload/VanBan/Don%20xin%20hoc%20bong%202016.doc" target="_blank"><strong><em>Download mẫu đơn tại đây!</em></strong></a></span><span lang="EN-US" style="font-size:11pt;line-height:130%;font-family:'Times New Roman', Times, serif;"></span></p></td><td style="width:133.35pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="178"><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p></td><td style="width:190.5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.0pt;" valign="top" width="254"><p align="center" style="text-align:center;line-height:130%;"><strong></strong></p></td></tr></tbody></table><p style="line-height:130%;"></p><p style="line-height:130%;"></p><p style="line-height:130%;"></p>