HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM
  • Bài thi sẽ có 20 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 15 phút.
  • Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng, mỗi câu đúng sẽ được 1 điểm, tối đa là 20 điểm.
  • Các trường hợp trùng điểm sẽ tính thời gian hoàn thành bài sớm hơn để tính thành tích cao.
  • Trong quá trình làm bài không được bấm lưu bài, nộp bài nếu chưa hoàn thành 20 câu hỏi của mình