blog single post
Đoàn Thanh Niên

Danh sách trại sinh tham gia hội trại truyền thống UFM 2018

Danh sách trại sinh tham gia hội trại truyền thống UFM 2018

BTC Hội trại truyền thống UFM 2018 thông báo:
- Danh sách trại sinh chính thức phân theo xe.
- Mọi thắc mắc vui lòng email theo địa chỉ: thanhdong@ufm.edu.vn
- Chú thích: 
Danh sách phân bổ xe được xây dựng theo các tiêu chí như sau:
+ Theo cơ sở xuất phát (Một số ít không thể bố trí xe từ CS Quận 9 vì lý do số trại sinh lẻ quá nhỏ không thể bố trí xe)
+ Đảm bảo theo nhóm đăng ký.
+ Đảm bảo theo khoa quản lý sinh viên.
+ Đảm bảo số lượng trại sinh hợp lý cho xe là 45 trại sinh.

Tải tại đây