blog single post
Đoàn Thanh Niên

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành Trường Đại học Tài chính - Marketing - UFM 40 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

<p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tên gọi: Cuộc thi “</span></strong><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">UFM – 40 năm một chặng đường”</span></strong></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Hình thức:&nbsp;</span></strong><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">thi cá nhân trực tuyến (Sinh viên dự thi xem thông tin hướng dẫn, đăng ký tài khoản và thi trực tuyến trên website của Đoàn trường&nbsp;<a href="http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/thitructuyen" style="box-sizing:border-box;color:red;text-decoration:none;transition:0.3s;background-color:transparent;" target="_blank">http://doanthanhnien.ufm.edu.vn/thitructuyen</a>).</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Đối tượng dự thi:&nbsp;</span></strong><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại trường.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Thời gian tổ chức:</span></strong></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần 1: chủ đề&nbsp;</span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">“40 năm UFM – tự hào truyền thống” Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 18/10/2016.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần 2: chủ đề “40 năm UFM&nbsp;</span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">– xây dựng và phát triển” Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 25/10/2016.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần 3: chủ đề “40 năm</span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">&nbsp;UFM – nhân vật và sự kiện” Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 01/11/2016.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Kết quả cuộc thi được công bố trên website Đoàn trường vào hàng tuần.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;color:red;">Lưu ý:</span></strong><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;color:red;">&nbsp;Đối với sinh viên các khóa 13D,14D,15D tham gia cuộc thi sẽ được tính vào 20% số điểm sinh hoạt công dân – sinh viên năm 2016 (thay thế cho cuộc thi “ I Love UFM” tại Kế hoạch số 737/KH-ĐHTCM ngày 25/7/2016 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm 2016).</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">NỘI DUNG THI:</span></strong></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Nội dung thi phù hợp với kiến thức giáo dục đại học, mang tính phổ thông, phù hợp với nhận thức của đoàn viên thanh niên toàn trường gồm:</span></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Lịch sử phát triển 40 năm của trường Đại học Tài chính – Marketing, tình hình nhân sự và sự phát triển của các phòng ban trong trường.</span></li><li style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Những hoạt động nổi bật của nhà trường và các danh hiệu tiêu biểu khen thưởng tập thể nhà trường, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.</span></li><li style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Những gương mặt giảng viên, công nhân viên chức, sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Tài chính – Marketing qua các năm.</span></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:gray;font-size:13px;line-height:24px;font-family:'Segoe UI';"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">HÌNH THỨC THI (Đính kèm thể lệ Hội thi):</span></strong></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần thứ 1:</span></strong></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:50.2pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-0.25in;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.<strong style="box-sizing:border-box;"></strong></span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:50.2pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-0.25in;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Nội dung câu hỏi: Lịch sử phát triển 40 năm của trường Đại học Tài chính – Marketing, tình hình nhân sự và sự phát triển của các phòng ban trong trường.<strong style="box-sizing:border-box;"></strong></span></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần thứ 2:</span></strong></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Nội dung câu hỏi: Những hoạt động nổi bật của nhà trường và các danh hiệu tiêu biểu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhà trường, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing.</span></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Tuần thứ 3:</span></strong></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Hình thức thi: thi trực tuyến trên website của Đoàn trường, mỗi đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Thí sinh có 15 phút để hoàn thành bài thi của mình.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Nội dung câu hỏi: Những gương mặt giảng viên, công nhân viên chức, sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Tài chính – Marketing qua các năm.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin:6pt 0in;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:28.1pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Sau khi kết thúc tuần thi thứ 3, BTC sẽ công bố điểm chung cuộc của thí sinh dựa trên tổng số điểm của thí sinh trong 3 tuần tham gia cuộc thi.</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin:6pt 0in;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:28.1pt;"><strong style="box-sizing:border-box;line-height:12.675px;text-indent:0in;font-size:0.75em;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:</span></strong></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Giải thưởng tuần:</span></strong></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">03 giải nhất:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700.000 đồng / giải</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">03 giải nhì:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500.000 đồng / giải</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">03 giải ba:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300.000 đồng / giải</span></p><ol style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:Lato, sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;"><li style="box-sizing:border-box;"><strong style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">Giải chung cuộc:</span></strong></li></ol><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">01 giải nhất:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.000.000 đồng/ giải</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">01 giải nhì:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.500.000 đồng / giải</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;margin-left:42.55pt;color:gray;font-size:13px;line-height:16.9px;font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:-14.2pt;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;font-family:Symbol;">-<span style="box-sizing:border-box;font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing:border-box;font-size:14pt;line-height:24.2667px;">02 giải ba:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000 đồng / giải</span></p>