blog single post
Hội Sinh Viên

Hiến máu tình nguyện - Phường 1, Quận Tân Bình

Hiến máu tình nguyện - Phường 1, Quận Tân Bình

<div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem" data-item-id="454153163" jscontroller="RGrRJf" jsname="ibnC6b" role="listitem" style="margin-top:2px;padding:16px 17px;break-inside:avoid;transition:background-color 200ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);color:rgba(0, 0, 0, 0.870588);font-family:Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:medium;line-height:normal;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelContainer freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBanner" jsname="bLLMxc" role="heading" style="margin-left:-34px;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;display:flex;-webkit-box-flex:1;flex-grow:1;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelTextContainer freebirdSolidBackground" style="color:#ffffff;min-width:0%;background-color:#6b1e1e;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionText freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBannerText" style="font-size:20px;padding:8px 8px 8px 34px;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqNZkh7mZ6a9jAfDDJylM1qktPKJA9-hs3S5kml7Mj8LEm_w/viewform" target="_blank" title="ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TẠI ĐÂY"><span style="color:#ffffff;">ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TẠI ĐÂY</span></a></div></div><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangleContainer" style="flex-shrink:0;overflow:hidden;position:relative;width:18px;"><svg class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangle" preserveAspectRatio="none" version="1.1" viewBox="0 0 10 10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><polygon class="freebirdSolidFill" points="0,0 10,0 0,10"></polygon></svg></div></div><br /><div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem" data-item-id="454153163" jscontroller="RGrRJf" jsname="ibnC6b" role="listitem" style="margin-top:2px;padding:16px 17px;break-inside:avoid;transition:background-color 200ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);color:rgba(0, 0, 0, 0.870588);font-family:Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:medium;line-height:normal;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelContainer freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBanner" jsname="bLLMxc" role="heading" style="margin-left:-34px;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;display:flex;-webkit-box-flex:1;flex-grow:1;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelTextContainer freebirdSolidBackground" style="color:#ffffff;min-width:0%;background-color:#6b1e1e;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionText freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBannerText" style="font-size:20px;padding:8px 8px 8px 34px;">Thông tin hiến máu tình nguyện:</div></div><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangleContainer" style="flex-shrink:0;overflow:hidden;position:relative;width:18px;"><svg class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangle" preserveAspectRatio="none" version="1.1" viewBox="0 0 10 10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><polygon class="freebirdSolidFill" points="0,0 10,0 0,10"></polygon></svg></div></div><div class="freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderDescriptionText" style="color:#212121;font-size:14px;line-height:18.9px;margin-top:22px;white-space:pre-wrap;">Thời gian: 6g30 ngày 16/10/2016<br />Địa điểm: Nhà văn hóa Quân khu 7, Đường Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình.</div></div><div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem" data-item-id="159209227" jscontroller="RGrRJf" jsname="ibnC6b" role="listitem" style="margin-top:2px;padding:16px 17px;break-inside:avoid;transition:background-color 200ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);color:rgba(0, 0, 0, 0.870588);font-family:Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:medium;line-height:normal;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelContainer freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBanner" jsname="bLLMxc" role="heading" style="margin-left:-34px;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;display:flex;-webkit-box-flex:1;flex-grow:1;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelTextContainer freebirdSolidBackground" style="color:#ffffff;min-width:0%;background-color:#6b1e1e;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionText freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBannerText" style="font-size:20px;padding:8px 8px 8px 34px;">Quyền lợi hiến máu</div></div><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangleContainer" style="flex-shrink:0;overflow:hidden;position:relative;width:18px;"><svg class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangle" preserveAspectRatio="none" version="1.1" viewBox="0 0 10 10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><polygon class="freebirdSolidFill" points="0,0 10,0 0,10"></polygon></svg></div></div><div class="freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderDescriptionText" style="color:#212121;font-size:14px;line-height:18.9px;margin-top:22px;white-space:pre-wrap;">- Được xét nghiệm máu<br />- Tiền bồi dưỡng 80.000 đồng<br />- Thuốc bổ máu<br />- Đường, Sữa bồi bổ sau hiến máu</div></div><div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem" data-item-id="2030928050" jscontroller="RGrRJf" jsname="ibnC6b" role="listitem" style="margin-top:2px;padding:16px 17px;break-inside:avoid;transition:background-color 200ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);color:rgba(0, 0, 0, 0.870588);font-family:Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:medium;line-height:normal;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelContainer freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBanner" jsname="bLLMxc" role="heading" style="margin-left:-34px;-webkit-box-align:stretch;align-items:stretch;display:flex;-webkit-box-flex:1;flex-grow:1;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerLabelTextContainer freebirdSolidBackground" style="color:#ffffff;min-width:0%;background-color:#6b1e1e;"><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionText freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderBannerText" style="font-size:20px;padding:8px 8px 8px 34px;">Dặn dò trước hiến máu</div></div><div class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangleContainer" style="flex-shrink:0;overflow:hidden;position:relative;width:18px;"><svg class="freebirdMaterialHeaderbannerSectionTriangle" preserveAspectRatio="none" version="1.1" viewBox="0 0 10 10" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><polygon class="freebirdSolidFill" points="0,0 10,0 0,10"></polygon></svg></div></div><div class="freebirdFormviewerViewItemsSectionheaderDescriptionText" style="color:#212121;font-size:14px;line-height:18.9px;margin-top:22px;white-space:pre-wrap;">- Đêm hôm trước ngày hiến máu không thức quá khuya, <br />- Không uống rượu bia, nên ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn chất có nhiều đường, mỡ trước khi hiến máu.<br />- Nam từ 50kg trở lên, Nữ từ 45kg trở lên.<br />- Các bạn nữ đang trong ngày dâu không được tham gia hiến máu.<br />- Mang giấy CMND, hoặc giấy tờ tùy thân khi đi hiến máu. </div></div></div>