blog single post
Đoàn Thanh Niên

Cuộc thi THỦ LĨNH THANH NIÊN UFM 2016 - UFM's Leader

Cuộc thi THỦ LĨNH THANH NIÊN UFM 2016 - UFM's Leader

<p><strong><span style="font-size:20pt;">Cuộc thi THỦ LĨNH THANH NIÊN UFM 2016 - UFM's Leader</span></strong></p><ol><li><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Đối tượng: </span></strong></li></ol><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường. </span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Mỗi Đoàn Khoa, Liên Chi Hội phải có </span><span lang="VI" style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">đại diện sinh viên trực thuộc cơ sở mình tham gia cuộc thi. </span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Mỗi cơ sở Đoàn khoa, Liên Chi hội, chi đoàn, chi hội đều phải cử cán bộ tham gia hội thi. Các cơ sở Đoàn – Hội không có trên 50% cán bộ tham gia dự thi, không có lý do chính đáng sẽ</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> xem xét hạ 01 bậc thi đua đối với cơ sở Đoàn – Hội đó trong công tác đánh giá thi đua cuối năm (trừ các chi đoàn năm 4 bậc Đại học). </span></p><ol><li><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Thời gian: </span></strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">từ ngày</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">20/09 đến 25/10/201</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">6</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">.<strong></strong></span></li></ol><p style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt;margin-left:17.85pt;text-align:justify;line-height:120%;"><strong></strong></p><ol><li><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Nội dung và hình thức thi:</span></strong></li></ol><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-21.3pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><strong><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">3.1.<span style="font-style:normal;font-variant-numeric:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Vòng 1: </span></em></strong><strong><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">“Khởi động”</span></em></strong><strong><em></em></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Thời gian: từ ngày 09/10 – 12/10/201</span><span lang="VI" style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">6</span><span style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Hình thức thi: </span><span style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">thi trực tuyến qua trang tin điện tử của Đoàn trường</span><span lang="VI" style="font-size:13pt;line-height:120%;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Nội dung thi:</span></p><p style="margin-left:35.45pt;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:120%;tab-stops:35.45pt;"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Mỗi thí sinh sẽ vào trang thi online, đăng nhập và lần lượt trả lời các câu hỏi. Phần thi bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm trong 15 phút và 1 câu hỏi tự luận không quy định thời gian. </span></p><p style="margin-left:35.45pt;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:120%;tab-stops:35.45pt;"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Các câu hỏi trắc nghiệm bao gồm những vấn đề về thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam như Cộng đồng kinh tế Asean (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP),...và các kiến thức về vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội trong và ngoài nước hiện nay. Đồng thời, các câu hỏi còn liên quan đến kiến thức về trường, hoạt động Đoàn – Hội tại trường cũng như của Thành Đoàn và Hội Sinh Viên Thành phố. </span></p><p style="margin-left:35.45pt;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;line-height:120%;tab-stops:35.45pt;"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Câu hỏi tự luận là câu hỏi sáng tạo, mỗi thí sinh phải viết ý tưởng về một hoạt động cho sinh viên tại trường tham gia nhằm đưa sự hội nhập của đất nước đến gần với sinh viên cũng như các hoạt động có thể giúp sinh viên có môi trường<span style="color:#111111;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;"> rèn luyện và phát triển phù hợp với nguyện vọng cũng như đồng hành với sự phát triển của đất nước.</span></span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:7.1pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Kết thúc vòng 1, BTC sẽ chọn ra từ 60 thí sinh có tổng số điểm cao nhất &nbsp;bước vào vòng 2. </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15/10/201</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">6</span></p><p style="margin-left:21.25pt;text-align:justify;text-indent:-21.25pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><strong><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">3.2.<span style="font-style:normal;font-variant-numeric:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Vòng 2: </span></em></strong><strong><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">“Tăng tốc”</span></em></strong><strong><em></em></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 1: Tinh thần đồng đội</span></em><em></em></p><p style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Thời gian: 07h00 <span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">– 15g00 </span>ngày 23/10/2015 (Chủ nhật).</span></p><p style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Cách thức: Mỗi bạn thí sinh sẽ được BTC sắp xếp ngẫu nhiên vào từng đội thi, mỗi đội thi bao gồm 5 bạn thí sinh. </span></p><p style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Hình thức thi: Phần</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> thi sẽ được tổ chức theo hình thức tích điểm tại 5 trạm thử thách do BTC bố trí tại các địa điểm khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Nội dung tại các trạm thử thách đòi hỏi sự sáng tạo, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và </span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">kỹ năng dân vận</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> của các đội. BGK sẽ chấm điểm các đội dựa trên thời gian hoàn thành và quá trình vượt qua thử thách của các đội. </span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Mỗi trạm đều có ghi nhận điểm cụ thể của từng đội. Các đội phải hoàn thành đủ 5 trạm do BTC đặt ra, nếu không hoàn thành đội sẽ bị phạt thời gian tùy theo độ khó của trạm mà đội thi bỏ qua. Điểm thời gian là điểm cộng theo thứ tự về đích của các đội.<strong><em></em></strong></span></p><p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:17.6pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 2: Ấn phẩm cá nhân</span></em><em></em></p><p style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Thời gian nộp sản phẩm: đến hết ngày </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">23</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">/</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">10</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">/2016</span></p><p style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;font-family:Symbol;">+<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Yêu cầu sản phẩm: mỗi bạn thí sinh phải thực hiện một sản phẩm sáng tạo để giới thiệu về bản thân, trường lớp và ý tưởng cho các hoạt động Đoàn – Hội trong xu thế hội nhập hiện nay.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.6pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Tổng điểm vòng 2 bao gồm phần thi 1 chiếm 60% và phần thi 2 chiếm 40%. Sau vòng 2, BTC sẽ chọn ra 10 thí sinh có tổng số điểm cao nhất bước vào đêm chung kết. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 26/10/2016.<strong></strong></span></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;text-indent:-21.3pt;line-height:120%;tab-stops:21.3pt;"><strong><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">3.3.<span style="font-style:normal;font-variant-numeric:normal;font-weight:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span></em></strong><strong><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Đêm chung kết “Về đích”</span></em></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Thời gian: 17h30 ngày 05/11/201</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">6</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Địa điểm: Hội trường lầu 7 – số 2/4, Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Đối tượng:</span><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> 10 bạn thí sinh xuất sắc nhất được tham dự vòng chung kết</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">.</span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:17.5pt;line-height:120%;tab-stops:28.35pt;"><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">‒<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Hình thức thi: gồm 3 phần thi<strong></strong></span></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:28.4pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family:'Wingdings 2';">Æ<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 1:</span></em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> <strong>“</strong></span><strong><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Tỏa sáng</span></strong><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">”</span></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:28.4pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family:'Wingdings 2';">Æ<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 2:</span></em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> <strong>“</strong></span><strong><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Trí tuệ</span></strong><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">”</span></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:28.4pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family:'Wingdings 2';">Æ<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span><em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 3:</span></em><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> <strong>“</strong></span><strong><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Chinh phục</span></strong><strong><span style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">”</span></strong></p><p style="margin-left:0in;text-align:justify;text-indent:28.4pt;line-height:120%;tab-stops:42.55pt;"><span style="font-size:10.0pt;line-height:120%;font-family:'Wingdings 2';">Æ<span style="font-variant-numeric:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:'Times New Roman';"> </span></span><em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 4:</span></em><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;"> <strong>“Ơn giời, Leader đây rồi!” </strong></span></p><ul><li><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Phần 4 chỉ có 3 bạn có tổng số điểm của 3 phần thi trước trong đêm chung kết cao nhất sẽ được bước vào phần 4 để lựa chọn ra quán quân cuộc thi. </span></li><li><span lang="VI" style="font-size:13.0pt;line-height:120%;">Mỗi thí sinh sẽ được xử lý tình huống bất ngờ trên sân khấu với nội dung xoay quanh các vấn đề của sinh viên và các hoạt động Đoàn – Hội đang diễn ra trong năm học này.</span></li></ul><p style="text-align:center;"><span style="font-size:xx-large;line-height:20.8px;color:#00a2e8;"><strong><em></em></strong></span></p><p style="text-align:center;"><br /></p>