Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quyết định công nhận BCH Đoàn UFM Nhiệm kỳ X
Quyết định công nhận UBKT Đoàn UFM Nhiệm kỳ X